איור של סטודנט פותח דלת של כיתה

נכנסים לכיתת הלימוד

אנא קראו את התקנון ואשרו את הסכמתכם לאמור בו על ידי לחיצה על הכפתור שבתחתית העמוד. לאחר הלחיצה על הכפתור תנותבו לדף מאובטח לצורך ביצוע התשלום. 

נא להמתין בסבלנות לטעינתו. 

מייד לאחר ביצוע התשלום תיכנסו לכיתת הלימוד ותוכלו להתחיל לצפות בכב' השופט צבי סגל.

התקנון ותנאי ההשתתפות בקורס המקוון יישלחו אליכם לכתובת המייל שתזינו.

איור של סטודנט פותח דלת של כיתה

תקנון ותנאי השתתפות

תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

כללי

1. פרוליטי בע”מ ח.פ 516052255 (להלן: “פרוליטי”) הנה חברה פרטית המפתחת ומעבירה תכניות הכשרה בתחומי המשפט המעשי.

2. תכניות ההכשרה מיועדות להעשרה ולרכישת כלים ומיומנויות משלימות לעורך הדין באולם בית המשפט ואופן התנהלותו בהליך המשפטי מול הצדדים המעורבים בו והן אינן מחליפות בשום אופן את ההכשרה המקצועית הנדרשת לעיסוק בתחומי המשפט השונים בכלל ובעריכת דין בפרט.

3. תכניות ההכשרה עשויות להיות שונות במתכונתן ובתכולתן מקורס לקורס בהתאם לתכנית ההכשרה שתיקבע לאותו הקורס. הנושאים המופיעים בתכניות ההכשרה באים להבהיר את המסגרת הכללית של תכניות ההכשרה. חלק מהנושאים הכלולים בתכניות ההכשרה עשויים להשתנות מעת לעת גם במהלך ההכשרה, משיקולים אקדמיים ופדגוגיים, צורך בעדכון ובפיתוח, ומשיקולים נוספים למיטב שיפוטה ושיקול דעתה של הנהלת פרוליטי ו/או המרצה המעביר את התכניות בפועל. שכר לימוד

4. שכר הלימוד הינו כמפורט בטופס ההרשמה המקוון וישולם בתנאים הקבועים בו.

5. נרשם רשאי לבטל את הרשמתו בתנאים המצטברים הבאים בלבד: א. הנרשם לא עשה שימוש בשם המשתמש ובקוד האישי שניתנו לו לשם ההפעלה של תכני תכנית ההכשרה. ב. הנרשם לא נחשף בשום אופן לתכני הלימוד של תכנית ההכשרה. ג. הביטול ייעשה עד 14 ימים, שאינם ימי מנוחה מיום ההרשמה.

6. במקרה של ביטול שעומד בתנאים המצטברים הקבועים בסעיף ‏5 לעיל על תתי סעיפיו, ייגבו דמי הרשמה שאינם ניתנים להשבה בסך 100 ₪ או 5% משכר הלימוד הכולל עבור אותה תכנית שבוטלה, לפי הנמוך מבניהם בתוספת עמלות ביטול עסקה באשראי מותרות לגבייה על פי דין.

7. הודעת הביטול צריכה להתקבל בדואר אלקטרוני, לכתובת דואר אלקטרוני של פרוליטי, או במסירה פיזית למשרדי פרוליטי. הודעה תחשב ככזו שהתקבלה רק אם ניתן לה אישור קבלה במשלוח דואר אלקטרוני חוזר או אם נמסרה במשרדי פרוליטי וניתן בגינה אישור קבלה בכתב.

8. בקשתו של הנרשם לביטול העומדת בכללי תקנון זה ואושרה על ידי הנהלת פרוליטי תזכה את הנרשם בהשבת כספו בניכוי דמי הרשמה ועמלות ביטול עסקת האשראי בחברת האשראי (ככל שתחול), בתוך 7 ימי עסקים ובאותו אופן בו בוצע התשלום.

9. למען הסר ספק מובהר כי השימוש של נרשם בשם המשתמש ובקוד האישי שניתנו לו לשם ההפעלה של תכני תכנית ההכשרה ייחשב כתחילתה של ההכשרה, והנרשם לא יהיה זכאי לכל החזר כספי שהוא.

עדכונים ותקשורת עם המשתתפים

10. פרוליטי תעדכן את המשתתפים במהלך ההכשרה בשינויים ו/או נושאים שקשורים להכשרה באחד או יותר מאמצעי הקשר שנמסרו על ידי המשתתף בעת ההרשמה או לאחריה (לרבות הודעות טקסט למכשיר הטלפון הנייד) וכן בפרסום הודעות באתר האינטרנט. הודעה שתישלח באמצעי אלקטרוני תיחשב כהודעה שהגיעה ליעדה באופן מיידי. על המשתתף מוטלת אחריות לעקוב אחר ההודעות שנשלחו אליו ולבדוק מעת לעת האם התקבלו אצלו הודעות באמצעי התקשורת שנשלחו על ידו. פרוליטי לא תהא אחראית להודעה שלא הגיעה ליעדה מכל סיבה שהיא ו/או לתוצאות הנובעות מכך.

הערות כלליות

11. האחריות לשימוש בכלים הנרכשים במסגרת תכניות ההדרכה של פרוליטי ואופן השימוש המעשי בהן מוטלת על משתתפי התכנית בלבד ופרוליטי לא תישא בכל אחריות.

12. זכות ההשתתפות בהכשרה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לאדם אחר.

13. כל חומרי הלימוד שיתקבלו והתכנים שיועברו בתכנית ההכשרה הינם רכושה הבלעדי וקניינה של פרוליטי והשימוש המותר בהם למשתתף הנו אך ורק שימוש עצמי לצפייה ולמידה אישית בלבד תוך איסור על כל העברה או שכפול או שיתוף או כל שימוש מסחרי בחומרים אלה לרבות כל הקרנה פומבית בין שהנה מסחרית ובין שאינה כזו.

14. על תנאי תקנון משתתף זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי לכל דבר ועניין הנוגע ליחסי המשתתף ופרוליטי או מי מהמרצים בתכניות ההכשרה הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

מדיניות פרטיות

15. מדיניות פרטיות זו חלה על המידע והנתונים שתמסור לפרוליטי, לרבות במסגרת תהליך ההרשמה, על התכנים והמידע המועברים ו/או המפורסמים על ידי הגולשים בזמן השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו, וכן על מידע שנאסף על אודות הגולשים בזמן הגלישה באתר (להלן יחד “המידע האישי”). “מידע אישי” פירושו כל מידע היכול לשמש, בין אם לבדו ובין אם בשילוב עם מידע אחר, לזהות באופן אישי יחיד, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שם פרטי ושם משפחה, פרופיל אישי, מספר טלפון או פרטי קשר אחרים.

16. בשימושך באתר הנך נותן הסכמתך לתנאי מדיניות הפרטיות, ובכלל זה, לכל איסוף, עיבוד ושיתוף של המידע האישי למטרות האמורות בה.

17. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים ו/או בעת עדכון פרטיך (כפי שיעשה מעת לעת), יישמרו במאגר המידע של פרוליטי. אינך מחויב על-פי חוק למסור את המידע, אולם אם לא תמסור מידע נדרש ייתכן שלא תוכל להשתמש בשירותים מסוימים.

המידע שנאסף ואופן איסופו

18. פרוליטי מקבלת ו/או אוספת מידע על המשתמש בדרכים הבאות:

18.1 רישום- בשלב ההרשמה תידרש לספק לפרוליטי מידע כמו שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מין, תאריך לידה וכתובת מגורים. אם תבחר שלא להירשם, ייתכן שלא תוכל לעשות שימוש בשירותים האמורים.

18.2 צור קשר- בעת פנייתך לפרוליטי, ייתכן שתידרש לספק מידע מסוים כגון שמך וכתובת המייל שלך, על מנת שפרוליטי תוכל לתת מענה לפנייתך.

18.3 צד שלישי- באמצעות חברות שונות המספקות לפרוליטי מידע, נתונים פנימיים ושירותים שונים על התנהגות המשתמשים באתר לרבות פייסבוק Google Analytics, ועוד, לרבות בהתאם למפורט במדיניות פרטיות זו להלן.

18.4 חשבונות צד שלישי- האתר עשוי לאפשר לך להירשם על-ידי לחיצה על לחצן ‘התחבר’ או ‘כניסה’ שאנו עשויים להציג באתר, באמצעות חיבור לחשבון הפייסבוק הפרטי שלך או באמצעות חשבון הגוגל הפרטי שלך (להלן: “חשבון צד שלישי”) פעולה זו תאפשר לך לקשר את חשבונך באתר לחשבון צד שלישי שלך. אם תבחר באפשרות זו, תידרש לאשר את החיבור וכן את סוגי המידע (שעשויים לכלול פרטים אישיים) שנקבל מחשבון צד שלישי שלך וסוגי הפעילויות שאנו עשויים לבצע בקשר עם חשבון צד שלישי שלך. לידיעתך, כדי להשתמש באפשרות זו, יהיה עליך להיות מחובר לחשבון צד שלישי קיים, וייתכן שיהיה עליך להיכנס אליו.

18.5 באמצעות איסוף עצמאי של פרוליטי ו/או מי מטעמה ביחס להרגלי השימוש של המשתמש באתר כדוגמת מועדי ומשך התחברות המשתמש לאתר, הפעולות שבוצעו על ידי המשתמש באתר, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, סוג הדפדפן בו הינך עושה שימוש וכו’.

18.6 ככל שתבחר להשתתף במשובים, סקרים ושאלונים שיכול ויעלו מעת לעת לאתר, פרוליטי עשויה לעשות שימוש במידע אשר יתקבל בעקבות השתתפותך כאמור.

18.7 באמצעות קבצי Cookies. בהתאם למפורט במדיניות פרטיות זו להלן.

השימוש במידע

19. המשתמש/ת באתר מודע/ת לכך שבעת הגלישה באתר, נאסף מידע אודותיו/ה, לרבות אודות פעולות שביצע/ה באתר או תכנים שהתעניין/ה בהם. פרוליטי רשאית לאסוף ולשמור את המידע שנמסר על ידי המשתמש/ת וכן את המידע שנאסף על ידה, ולעשות שימוש במידע כאמור לצורך מתן השירותים, שיפור האתר, משלוח חומרים פרסומיים מפרוליטי ו/או מחברות קשורות ו/או מצדדים שלישיים, מתן שירותי דיוור ישיר, ניתוח והתאמת תכנים למשתמש, וכן מסירתו או מכירתו של מידע כאמור לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים. בהרשמה לתכנית ההכשרה מאשר המשתמש/ת כי המשווק יהא רשאי למסור לפרוליטי מידע לרבות העתק הצעות מחיר ו/או חשבוניות עסקה וכן בדבר השתתפותו/ה ורכישותיו/ה באירוע המכירות. פרוליטי רשאית להשתמש במידע על המשתמש לשימושים הבאים:

19.1 שליחת פרטיך לבתי העסק שפרוליטי פועלת בשיתוף פעולה עמם על מנת להעניק את השירותים המוצעים באתר;

19.2 אספקת השירותים וכן שיפור האתר, השירותים והתכנים שפרוליטי מציעה;

19.3 לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ובתי עסק;

19.4 לזהות ולאמת את הגישה שלך לשירותים אליהם אתה מורשה לגשת;

19.5 לצורך העברת ו/או מכירת המידע לצדדים שלישיים;

19.6 ליצירת קשר עמך בדרכים שונות כולל שליחת הודעות SMS ודוא”ל לרבות לשם עדכונים ביחס לשירותים ו/או לשם משלוח דיוור ומידע פרסומי ושיווקי למשתמשים – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתפרסם עבור בתי עסק אחרים וכן ולצורך מתן שירותי דיוור על ידי פרוליטי ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים.

שיתוף המידע עם צדדים שלישיים

20. מבלי לגרוע מהאמור במדיניות פרטיות זו, פרוליטי רשאית לגלות את המידע שנמסר על ידך ו/או שנאסף על ידה כאמור לעיל במקרים הבאים: (א) שיתוף המידע עם ספקי צד שלישי אשר לוקחים חלק ו/או מסייעים לפרוליטי בתפעול ותחזוקת האתר לרבות, אך לא רק, ספקים אשר מעניקים לפרוליטי שירותי אירוח. מידע כאמור יכול שיועבר למדינות אחרות; (ב) במקרה בו תמצא פרוליטי כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא; (ג) אם פרוליטי תהיה מחויבת לעשות כן על פי דין, הליך משפטי, צו שיפוטי או בקשה של כל ערכאה מוסכמת או רשות ממשלתית; (ד) במקרה שפרוליטי תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר. (ה) לשם הגנה מפני פגיעה בזכויות, ברכוש או בבטיחות פרוליטי, הגולשים האחרים, שלך או של הציבור. קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

21. ידוע לך כי מסירת פרטים במסגרת אתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך קישורים הקיימים באתר כפופים למדיניות הפרטיות של אותם אתרים. פרוליטי אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל על-ידי צדדים שלישיים כאמור לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר. אבטחה

22. פרוליטי פועלת לפי תקנים מקובלים בענף על מנת להגן על המידע האישי שלך, לרבות שימוש באמצעי אבטחה מקובלים וסבירים. על אף האמור, אין פרוליטי יכולה להתחייב בפני הגולשים ל- 100% אבטחת מידע ובכלל זה כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר.

קבצי Cookie 

23. האתר עשוי לעשות שימוש ב-Cookies לצרכים שונים, כגון, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. Cookie הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. חלק מה- Cookies תפקענה כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה “חלונות” ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חברת מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows. Temporary Internet Files.

24. בעשותך שימוש באתר אתה מתיר לפרוליטי להשתיל Cookie על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב- Cookies ולזהותך על פיו.

25. אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

שימוש במערכת Google Analytics 

26. האתר עשוי לעשות שימוש בכלי המחקר Google Analytics על מנת לאסוף מידע אודות שימושך באתר, כגון תדירות הגלישה באתר, אילו עמודים באתר נצפו על ידך, באילו אתרים אחרים ביקרת קודם לשימוש באתר וכ’.

27. האפשרות של Google לעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידי Google Analytics אודות משתמשי האתר כפוף לתנאי השימוש של Google Analytics הזמינים בכתובת http://www.google.com/ analytics/terms/us.html ומדיניות הפרטיות של Google הזמינה בכתובת http://www.google.com/ policies/ privacy/.

28. באפשרותך למנוע שימוש בנתונים אודותיך על ידי Google Analytics על ידי הורדה והתקנה של הדפדפן Google Analytics Opt-out Browser Add-on אשר זמין בכתובת  https://tools. google.com/dlpage/ gaoptout/ הסבה, העברה או מכירה

29. פרוליטי רשאית להעביר את המידע האישי אשר נמסר על ידך או נאסף על ידי פרוליטי ולהסב את זכויותיה לשימוש במידע האמור לצד שלישי ללא צורך במסירת הודעה וזאת בכל מקרה של מכירה ו/או העברה ו/או מיזוג לרבות מכירת מאגר מידע. שינויים

30. פרוליטי רשאית לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. שינוי כאמור יכנס לתוקפו תוך 7 ימים לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. המשך השימוש שלך בשירותים לאחר שינוי כזה פירושו הסכמה לשינויים אלה.

הדין החל

31. על תנאי מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע למדיניות הפרטיות הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

[woocommerce_notices]

תועברו לעמוד התשלום המאובטח לאחר אישורכם את התקנון ותנאי ההשתתפות ע"י לחיצה על הכפתור למעלה